Algemene verkoopsvoorwaarden

I-VOORWERP 
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen van producten die te koop worden aangeboden op de site https://www.fountain.nl en die afgesloten worden tussen de klanten-consumenten en de onderneming FOUNTAIN BENELUX nv
Deze voorwaarden worden ter kennis gebracht van de klanten-consumenten die enerzijds gehouden zijn deze, samen met de volledige beschrijvingen van de verkochte producten en met de tarief- en leveringsvoorwaarden, ter kennis te nemen alvorens een verkoop te sluiten, en die anderzijds geacht worden ze te aanvaarden alvorens enigerlei bestelling te bevestigen.
De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik op de site geraadpleegd worden op: https://www.fountain.nl/algemene-verkoopvoorwaarden
De KLANT-consument kan, op verzoek, gratis deze voorwaarden via elektronische weg of op enigerlei andere wijze ontvangen.

Deze versie van de algemene verkoopvoorwaarden vervangt en annuleert de algemene voorwaarden met een eerdere datum van uitgifte en heeft voorrang op alle tussen de partijen overeengekomen voorwaarden en zal vervangen worden door iedere latere versie dan de deze.

II-VERKOPER/wettelijke vermeldingen 
De site https://www.fountain.nl wordt beheerd en geëxploiteerd door de onderneming FOUNTAIN BENELUX, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Avenue de l’Artisanat 13 - 1420 Eigenbrakel
Btw-nummer: BE0401 034 721

De klant kan zich richten tot onze klantendienst:

 • op de site https://www.fountain.nl, door een e-mail te sturen via het contactformulier
 • Per e-mail: marketing@fountain.eu
 • Per telefoon: +32 9 376 80 80

Onze verkoopafdeling staat ter uwe beschikking van maandag tot donderdag, van 8.30 tot 17.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur.

III. BESTELLING

  • Beschrijving van de producten

De informatie over de te koop aangeboden producten kan geraadpleegd worden op de site https://www.fountain.nl in de verschillende productfiches.
De Klant dient hier kennis van te nemen alvorens een bestelling te plaatsen en hij dient na te gaan of de technische beschrijving van het product beantwoordt aan zijn behoeften en eisen. De keuze om een product te kopen is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant.
Aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. FOUNTAIN draagt er, naar best vermogen, zorg voor dat de op de Site weergegeven informatie correct en actueel is. FOUNTAIN behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren en te wijzigen.
Alleen de beschrijving van de producten die op de sites vermeld staat op de dag dat de klant de bestelling plaatst is aan FOUNTAIN tegenstelbaar en dit binnen de hieronder vermelde grenzen. Alle afbeeldingen en foto’s hebben een illustratief karakter: de feitelijke kleur van een product kan licht verschillen als gevolg van het proces van digitale fotografie en van de variaties die veroorzaakt worden door de instellingen van de computer van de gebruiker (helderheid, schermconfiguratie ...).

  • Toepasselijke tarieven

Als toepasselijke tarieven gelden de tarieven die op de dag van de bestelling vermeld staan op de site https://www.fountain.nl.

3.3 Verloop van de bestelling
3.3.1 Bevestiging van de bestelling door de Klant
Iedere via de website https://www.fountain.nl geplaatste bestelling brengt een contract op afstand tot stand tussen de Klant en FOUNTAIN.
De klant plaatst een bestelling op de site https://www.fountain.nl door middel van de module “toevoegen aan de mand” en “volgende”.
De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant vindt plaats na de bevestiging van de mand en na controle door de Klant en onder diens eigen verantwoordelijkheid:

 • Van de beschrijving van de bestelling
 • Van de toepasselijk prijs
 • Van de leveringsvoorwaarden en het leveringsadres
 • Van de betalingsvoorwaarden

3.3.2 De definitieve bevestiging
De definitieve bevestiging van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.
De klant wordt tijdens de bestelling verzocht om te bevestigen dat hij kennis genomen heeft van de algemene verkoopvoorwaarden en dat hij deze aanvaardt.
De algemene verkoopvoorwaarden kunnen op ieder ogenblik op de site geraadpleegd worden op:  https://www.fountain.nl. 
De Klant dient een exemplaar van zijn versie te bewaren die van kracht is op de dag van de verkoop.
3.3.3 Orderbevestiging:
FOUNTAIN verbindt zich ertoe een orderbevestiging naar de Klant te sturen met de kenmerken van de verkoop.
De klant dient bij ontvangst van de orderbevestiging per e-mail de kenmerken van de verkoop en van de levering te controleren, en onmiddellijk enigerlei fouten of weglatingen te melden.
De Verkoop zal pas als definitief tussen de Verkoper en de Klant afgesloten beschouwd worden nadat FOUNTAIN per e-mail bevestigd heeft dat de bestelling aanvaard werd.
De eventuele weigering van een bestelling wordt aan de Klant meegedeeld binnen een redelijke termijn en in ieder geval vóór de datum die gepland is voor de verzending van de bestelling.
3.3.4 Opvolging van de bestelling:
De Klant kan de evolutie van zijn bestelling volgen dankzij de link die meegedeeld wordt in de mail van de orderbevestiging.

IV. LEVERING
4.1 Leveringstermijn
De door de Klant bestelde producten worden hem geleverd binnen de tijdens de bestelling van het product vermelde termijn.
De leveringstermijnen lopen vanaf de volledige ontvangst van de betaling, behalve indien de partijen anders overeenkomen.

4.2 Ontoereikende voorraad:
Aangezien de producten worden aangeboden voor zover de voorraad strekt, kunnen bij een ontoereikende voorraad de leveringstermijnen verlengd worden, rekening houdend met de productiecapaciteiten. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden.

V. HERROEPING

  • Algemene bepalingen

De klant heeft het recht dit contract te herroepen zonder vermelding van een reden binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop de klant de producten in ontvangst genomen heeft of dat de producten in zijn naam in ontvangst genomen zijn.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, deelt de Klant zijn beslissing om dit contract te herroepen mee door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld, een per post, fax of e-mail verstuurde brief) aan FOUNTAIN, te 13 Avenue de l’Artisanat – 1420 Eigenbrakel | Tel. +32 9 376 80 80 | marketing@fountain.eu.
Het herroepingsrecht kan eveneens online uitgeoefend worden door middel van het herroepingsformulier op de site https://www.fountain.nl onder het tabblad “omruiling of terugname”; in dat geval ontvangt de Klant onmiddellijk een bericht van ontvangst op een duurzame drager
5.2 Gevolgen van de herroeping
De Klant moet het product teruggeven in perfecte staat, door verzending naar het opslagadres van onze producten: Rue Pierre et Marie Curie – Zone Industrielle - 59147 Gondecourt – France, en dit uiterlijk veertien dagen nadat hij zijn herroepingsbeslissing heeft meegedeeld. Deze termijn wordt geacht nageleefd te zijn indien de Klant het goed terugstuurt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.
Het product moet steeds teruggegeven worden in de oorspronkelijke verpakking.
Het herroepingsrecht is in alle gevallen onderworpen aan de voorwaarde dat de Klant het nieuwe artikel (retourkosten voor zijn rekening), volledig, met documentatie en accessoires, teruggeeft in zijn oorspronkelijke verpakking.
Indien de retour verricht wordt door de transporteur van FOUNTAIN kunnen deze retourkosten, op verzoek, het voorwerp uitmaken van een prijsopgave door die transporteur.
FOUNTAIN behoudt zich het recht voor de retour van beschadigde of bevuilde producten te weigeren.
FOUNTAIN betaalt aan de Klant, zonder kosten en, in ieder geval, uiterlijk veertien dagen vanaf de ontvangst van de volledige, niet-beschadigde of bevuilde, geretourneerde producten, de volledige reeds ontvangen betalingen terug, leveringskosten inbegrepen (met uitzondering van de eventuele extra kosten indien de Klant, in voorkomend geval, een andere leveringswijze gekozen heeft dan de door FOUNTAIN voorgestelde standaard levering).
FOUNTAIN zal de terugbetaling verrichten met gebruik van dezelfde betaalwijze dan degene die gebruikt werd voor de initiële transactie, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.3 Uitzondering op het herroepingsrecht
De uitsluiting van het herroepingsrecht is uitsluitend mogelijk voor de producten
Om gezondheids- en hygiëneredenen, alle producten waarvan de verpakking geopend werd.

VI. BETALINGSVOORWAARDEN
FOUNTAIN behoudt zich het recht voor de levering van de door de Klant bestelde producten in te houden indien deze niet de volledige prijs betaald onder de hierboven vermelde voorwaarden.
Bij een laattijdige betaling of inning van heel of een deel van de prijs is een nalatigheidsinterest van 12% per jaar verschuldigd vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
Welke betaalmethode ook gekozen wordt, een betaling wordt slechts als definitief beschouwd na de effectieve en volledige inning van de bedragen.

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD en OVERDRACHT VAN RISICO’S
7.1 De geleverde en gefactureerde producten blijven de eigendom van FOUNTAIN tot de volledige inning van hun verkoopprijs. De eigendomsoverdracht vindt pas plaats na volledige betaling, zonder voorbehoud, van de prijs, en na daadwerkelijke inning.
Bij niet-betaling, of in geval van gedeeltelijke betaling, kan FOUNTAIN de geleverde producten recupereren of eisen dat ze op kosten van de klant aan FOUNTAIN geretourneerd worden, en vervolgens de eventueel geïnde gedeeltelijke betalingen terugbetalen na aftrek van de gemaakte kosten voor de invordering en de recuperatie van de producten of voor hun herstelling.
7.2 De risico’s (verlies, diefstal, vernietiging, enz.) in verband met de verkochte producten onder eigendomsvoorbehoud en de verplichting om de schade te herstellen die de producten aan goederen en personen kunnen veroorzaken, worden bij de levering overgedragen aan de klant.

VIII. TRANSPORT EN LEVERING
8.1 
- Voor orders van 0€ tot en met 60€: 7,50€
- Voor orders boven 60€ tot en met 150€: 2,99€
- Voor orders boven 150€: gratis verzending
8.2 De producten worden geleverd op het leveringsadres dat vermeld wordt tijdens het bestelproces. Leveringen worden verricht op de eigendomslijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de transporteur van FOUNTAIN, behoudens uitdrukkelijke toestemming aan en tegen ontlasting van de transporteur.
8.3 De klant moet het pak bij ontvangst zorgvuldig controleren in aanwezigheid van de transporteur en alle voorbehoud (deuken of beschadiging van de verpakking ...) melden op de bestelbon. In voorkomend geval kan FOUNTAIN aan de klant vragen om zijn voorbehoud te rechtvaardigen door een beschrijving en foto’s te versturen.
Het voorbehoud moet gemaakt worden aan de transporteur, en FOUNTAIN moet hiervan in kennis gesteld worden, uiterlijk binnen drie dagen na de ontvangst, op de leveringsbon of daarna via aangetekend schrijven met bericht van ontvangst. Indien de transporteur het op de leveringsbon gemaakte voorbehoud betwist, dan moet dit voorbehoud herhaald worden per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
Buiten deze termijn worden geen klachten aanvaard en worden de producten geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling en vrij te zijn van verborgen gebreken; eventuele klachten zullen dan verworpen worden.
Op vertoon van bewijsstukken en na controle van het dossier zal FOUNTAIN de verloren of beschadigde producten vervangen op grond van zijn wettelijke conformiteitswaarborg.
8.4 Bij een niet gerechtvaardigde weigering van goederen, zijn de retourkosten voor rekening van de klant, in het kader en binnen de grenzen van zijn herroepingsrecht.
8.5 In geval van overmacht of toeval of in geval van een vreemde oorzaak, met name een fout die te wijten is aan de klant, wordt de leveringstermijn van rechtswege verlengd met de duur van de belemmering. Indien de belemmering langer dan vier (4) weken duurt, dan heeft iedere partij de mogelijkheid om het contract van rechtswege te beëindigen, zonder dat de klant een vergoeding kan eisen.
8.6 Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering waarvan de datum met de transporteur werd overeengekomen, komt ieder eventueel leveringssupplement voor zijn rekening, zonder mogelijkheid om tegen FOUNTAIN een klacht in te dienen.
8.7 De leveringstermijn wordt pas geteld vanaf de ontvangst van de volledige bestelling van de Klant en aanvaarding van de bestelling door FOUNTAIN.  De maximale leveringstermijn wordt ter kennis gebracht van de Klant in het kader van de online aankoopprocedure.
De vermelde leveringstermijn geldt behoudens voorraadtekort: bij een voorraadtekort kunnen de maximale leveringstermijnen tot 6 weken verlengd worden vanaf de orderbevestiging.
Indien de bestelde producten na de vastgestelde maximale termijn om een andere oorzaak dan overmacht of een feit van de Klant niet geleverd werden, dan kan de verkoop op verzoek van de Klant ontbonden worden met een aangetekende brief met bewijs van ontvangst of via een geschrift of een andere duurzame drager, na FOUNTAIN, volgens dezelfde modaliteiten, aangemaand te hebben om de levering binnen een redelijke extra termijn te verrichten. De door de Klant betaalde bedragen zullen hem worden terugbetaald uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van beëindiging van het contract, met uitsluiting van enige schadevergoeding of inhouding.

IX AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES
De op de site https://www.fountain.nl verkochte Producten zijn in overeenstemming met de in België geldende regelgeving.
FOUNTAIN kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wetgeving van het land (buiten België) waarin de producten geleverd zouden worden niet nageleefd wordt. Het is aan de klant om dit te controleren.
Bij een verkeerd gebruik, nalatigheid of gebrek aan onderhoud door de Klant, maar ook in geval van een normale slijtage van het Product, een ongeval of overmacht, is de garantie van FOUNTAIN in ieder geval beperkt tot de vervanging of de terugbetaling van de niet-conforme producten of de producten met een gebrek, en dit met inachtneming van de geldende wettelijke garanties.
FOUNTAIN verbindt zich ertoe dat de producten in overeenstemming zijn met het contract, met de in de offerte vermelde specificaties, met de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of met de bruikbaarheid en/of de wettelijke voorschriften die van kracht zijn op de datum van de bestelling.

X. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle inhoud van de site https://www.fountain.nl, de afbeeldingen, teksten, logo’s en pictogrammen en hun lay-out zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn de exclusieve eigendom van de onderneming FOUNTAIN met uitzondering van de merken, logo’s of inhoud die toebehoren aan andere ondernemingen of sites van derden. Iedere reproductie, verspreiding, wijziging, doorgifte of publicatie van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van FOUNTAIN en kan aanleiding geven tot vervolgingen wegens namaak.
Iedere reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de site https://www.fountain.nl, van de afbeeldingen, teksten, logo’s en pictogrammen en van hun lay-out is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming FOUNTAIN, die zich het recht voorbehoud hiervoor een financiële compensatie te vragen.

XI. WIJZIGING VAN DE SITE
FOUNTAIN behoudt zich het recht voor om de site op ieder ogenblik te wijzigen. Dit betreft de wijziging van de producten, de inhoud van de site, de beschrijvingen en de prijzen.
FOUNTAIN behoudt zich ook het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen.

XII. ALTERNATIEVE WIJZE VAN GESCHILLENBESLECHTING
De geschillen in verband met deze voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van gemeen recht.
Bij betwisting over de verkoop of over de voorwaarden of de uitvoering van de verkoop heeft de klant de mogelijkheid om een beroep te doen op een conventionele bemiddelingsprocedure of op elke andere alternatieve manier van geschillenbeslechting.  

XIII. TOEPASSELIJK RECHT - TAAL
Deze algemene verkoopvoorwaarden en de handelingen die eruit voortvloeien worden geregeld door en vallen onder de toepassing van het Belgische recht.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in het Frans.

XIV. PRECONTACTUELLE INFORMATIE - AANVAARDING VAN DE KLANT
De Klant erkent dat hem, vóór de plaatsing van zijn bestelling, op een leesbare en begrijpelijke wijze deze Algemene Verkoopvoorwaarden ter kennis werden gebracht.

 • de identiteit van de onderneming, haar geografisch adres (haar telefoon- en faxnummer en haar e-mailadres)
 • de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met de gebruikte communicatiedrager en met het desbetreffende product;
 • de totale prijs van de producten, inclusief alle belastingen of, wanneer ze niet redelijkerwijs op voorhand berekend werden, de berekeningswijze van de prijs en de extra transport-, leverings- of frankeringskosten, de eventuele overige kosten. Indien deze kosten niet op voorhand berekend kunnen worden, wordt meegedeeld dat extra kosten verschuldigd kunnen zijn;
 • de betalings- en leveringsmodaliteiten of de modaliteiten inzake de uitvoering van het contract en de leveringsdatum van de goederen of de uitvoeringsdatum van de diensten zoals door de onderneming gepland;
 • de informatie over de wettelijke en contractuele garanties en hun toepassingsmodaliteiten;
 • de mogelijkheid om bij een geschil een beroep te doen op conventionele bemiddeling;
 • de informatie over het herroepingsrecht (bestaan, voorwaarde, termijn, uitvoeringsmodaliteiten van dit recht en modelformulier inzake herroeping), over de kosten voor de terugzending van producten, over de beëindigingsmodaliteiten en andere belangrijke contractuele voorwaarden.

Het plaatsen van een bestelling door een natuurlijke persoon (of rechtspersoon) op de site https://www.fountain.nl impliceert de volledige instemming met en volledige aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wat uitdrukkelijk erkend wordt door de Klant, die er met name van afziet een beroep te doen op ieder tegenstrijdig document, dat niet aan de Verkoper kan worden tegengeworpen.

Wanneer u verder surft op deze site, aanvaardt u het gebruik van persoonsgegevens voor statistische informatiedoeleinden betreffende het surfgedrag. Voor meer informatie